Rács Lista

 • A kutya - Felhasználói kézikönyv

  3 800 Ft
  -15%

  3 230 Ft
  Bizonytalan

  A kutya - Felhasználói kézikönyv

  Grimm Könyvkiadó
   
  Használati útmutató, problémamegoldás, hasznos tanácsok a mindennapi gondozáshoz Hiánypótló kiadvány kutyabarátok számára Elméleti és gyakorlati útmutató kezdő és haladó kutyatulajdonosoknak "Ő sétáltat engem, vagy én sétáltatom őt? Ugatás egész éjjel! Pisifoltok a szőnyegen! Torkig vagyok már az egésszel! Fogalmam sincs, mit csináljak! Miért nem mellékeltek a kutyámhoz használati útmutatót?" Szinte minden kutyatulajdonos került már hasonlóan nehéz helyzetbe. Mostantól azonban vége a bosszantó kutyacsínyeknek: elkészült a kézikönyv, amely lépésről lépésre vezeti be az olvasót a kutyatartás rejtelmeibe. A könnyen érthető utasítások és a hasznos, gyakorlatias ábrák segítségével végre urai lehetünk a helyzetnek. Ha nem tudjuk, milyen kutyafajtát válasszunk gyermekeink mellé, ha aggodalmaskodunk kedvencünk nedves orra miatt, ha meg akarjuk tanítani bizonyos feladatok végrehajtására, ebből a humoros nyelvezetű könyvből játszi könnyedséggel választ kapunk kérdéseinkre.Eredeti név: DOG OWNERS MANUALKiadás éve: 2011Oldalak száma: 222 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789639954403EAN: 9789639954403

 • A westie - 1x1 kalauz

  790 Ft
  -15%

  672 Ft
  Bizonytalan

  A westie - 1x1 kalauz

  Elektra Kiadóház
   
  Az 1x1 kalauz egy olyan ismeretterjesztő sorozat, amely közérthető formában, színes fotókkal illusztrálva segít megérteni a körülöttünk lévő világot, házi kedvenceinket, az egzotikus állatfajokat, vagy egyszerűen segítséget nyújt a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A sorozat kötetei az akvarisztikától a kalandparkokon át a ritka és védett állatfajok megismertetésén keresztül számos témakörre kiterjednek. A sorozat készítői arra törekednek, hogy az olvasó számára minél több lényegi információt, hasznos ötletet adhassanak egy-egy témában. A kutya- vagy macskabarátok számos érdekességet megtudhatnak, csak úgy, mint a kisállattartók vagy az amatőr természetbúvárok..Eredeti név: A WESTIEKiadás éve: 2011Oldalak száma: 48 oldalKötésmód: irkafűzöttISBN: 9789638258922EAN: 9789638258922

 • Kölyökkutya kézikönyv: A kölyök naplója, A gazdi naplója

  2 990 Ft
  -15%

  2 542 Ft
  Bizonytalan

  Kölyökkutya kézikönyv: A kölyök naplója, A gazdi naplója

  Elektra Kiadóház
   
  Ez a doboz két kötet tartalmaz: A gazdi naplóját és a A kölyök naplóját. E kötetek hasznos segítséget nyújtanak a kölyökkutyák kiválasztásában, a megfelelő nevelésben és gondozásban. Az étrendről, a betegségekről és a kutyakiképzés alapjairól is sok érdekes információt tudhat meg az Olvasó.Eredeti név: PUPPY PACK - THE OWNER'S HANDBOOKKiadás éve: 2010Oldalak száma: 128 oldalKötésmód: papír / puha kötésISBN: 9789637053917EAN: 9789637053917

 • A kanári

  2 495 Ft
  -15%

  2 121 Ft
  Bizonytalan

  A kanári

  Cser Kiadó
   
  A madarak otthona A helyes választás A gazda figyelmébe Vásárlás előtt megfontolandó A kanári portréja A kanári vásárlása Az egészséges kanári A madarak elhelyezése Vigyázat, veszély! A kalitka berendezése Naponta szabadon Kérdések és válaszok Ismerjük meg őket! Óvatos szoktatás Az első napok feszültsége Együtt más állatokkal A jó közérzet Bolondos dalnok A kanári testfelépítése A kanári viselkedése A kanári szaporodása A szaporulat tervezése Kérdések és válaszok Egészséges kedvencek A kanári táplálása Változatos étrend Az etetés legfontosabb szabályai Zöldet is egyenek! A gondozás alapszabályai A takarítás ütemezése A madarak egészsége A leggyakoribb betegségek A beteg kanári ápolása Idős madarak gondozása Kérdések és válaszok Foglalkozzunk velük! Röpködés és játék Kíváncsi természet Unaloműző játékszerek A legjobb játékszerek Biztonságosan, szabadon Óvatosan! Vissza a kalitkába Izgalmas kalandok Nyaralás alatt Kérdések és válaszok A jó közérzet garanciája –10 jó tanács a gondozáshoz Eredeti név: KANARIENVÖGEL GLÜCKLICH & GESUNDKiadás éve: 2010Oldalak száma: 60 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789632781327EAN: 9789632781327

 • A degu

  1 290 Ft
  -15%

  1 097 Ft
  Bizonytalan

  A degu

  Elektra Kiadóház
   
  A puha bundájú, csendes és játékos kis barát, a degu messzi földről származó, ősi rágcsáló, mára egyre több rajongót tudhat magáénak Európa-szerte. A leginkább egy apró mókusra hasonlító állatka tartásáról, etetéséről, kommunikációjáról, jellemzőiről és betegségeiről tudhatsz meg sok érdekességet ebből a hiánypótló kötetből. Mindenkinek ajánljuk: annak, aki degut szeretne tartani, és még csak ismerkedik vele, de annak is, aki már egy vagy több kis rágcsáló boldog tulajdonosa, és minél többet szeretne megtudni róluk!Kiadás éve: 2010Oldalak száma: 64 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789639892217EAN: 9789639892217

 • A kutya viselkedése, evolúciója és kogníciója

  4 500 Ft
  -15%

  3 825 Ft
  Bizonytalan

  A kutya viselkedése, evolúciója és kogníciója

  Typotex Kiadó
   
  Miért ra­gasz­kod­nak hoz­zánk? És mi miért ne­vez­zük őket a leg­jobb ba­rá­ta­ink­nak? Ho­gyan ta­nul­nak? Mi­lyen té­nye­zők ala­kít­ják sze­mé­lyi­sé­gü­ket? Tény­leg a far­kas­tól szár­maz­nak? Igaz-e, hogy tud­nak szá­mol­ni? A kutya az egyet­len olyan ál­lat­faj, amely latin ne­vé­ben meg­kap­ta a fa­mi­li­a­ris, azaz a ’csa­lád­hoz tar­to­zó’ jel­zőt. Mégis tu­do­má­nyos ku­ta­tá­sok hi­á­nyá­ban eddig gyak­ran csak ál­ta­lá­nos­sá­gok­kal és sok­szor éppen tév­hi­tek­kel ta­lál­koz­ha­tott a gya­nút­lan ol­va­só. Az utób­bi évek­ben sok szak­ér­tő sok­fé­le meg­kö­ze­lí­tés­ből írt a ku­tyák­ról. A leg­több ef­fé­le könyv célja az volt, hogy a szer­ző egyé­ni né­ző­pont­já­ból ma­gya­ráz­za meg a ku­tyák vi­sel­ke­dé­sét. Sza­kít­va a ha­gyo­mánnyal, jelen kötet tu­do­má­nyos ér­te­lem­ben, ku­ta­tá­si ada­tok­kal alá­tá­maszt­va fog­lal­ja össze mind­azon is­me­re­te­ket, amit ma a ku­tyák evo­lú­ci­ó­já­ról, vi­sel­ke­dé­sé­ről és gon­dol­ko­dá­sá­ról tud­ha­tunk. Ti­zen­hat évvel ez­előtt az ELTE Eto­ló­gia Tan­szé­kén Csá­nyi Vil­mos ve­ze­té­sé­vel kez­dő­dött a ku­tyák eto­ló­gi­ai vizs­gá­la­ta. Azóta a tan­szék ku­ta­tói Mik­ló­si Ádám ve­ze­té­sé­vel új, a gaz­dá­kat is be­vo­nó vizs­gá­la­ti mód­sze­re­ket dol­goz­tak ki, hi­szen csak így lehet a ku­tyá­kat ter­mé­sze­tes kör­nye­ze­tük­ben meg­fi­gyel­ni. A vizs­gá­la­tok iga­zol­ták, hogy a kutya vi­lá­ga – a far­ka­sé­val szem­ben – em­ber­köz­pon­tú. A kutya szá­má­ra nem­csak fon­tos az em­be­ri je­len­lét, hanem vi­sel­ke­dé­sét is sok szem­pont­ból az em­be­ré­hez iga­zít­ja. A nem­zet­kö­zi hírű ku­ta­tá­sok ered­mé­nye­it elő­ször angol nyel­ven pub­li­kál­ta a szer­ző az Ox­ford Uni­ver­sity Press gon­do­zá­sá­ban 2007-ben, és íme, most már a ma­gyar ku­tya­ked­ve­lők és az eto­ló­gia iránt ér­dek­lő­dők is ol­vas­hat­ják. Az angol ki­adás kri­ti­ká­i­ból: „ezt a köny­vet min­den ku­ta­tó­nak és egye­te­mis­tá­nak el kell ol­vas­nia, akit ér­de­kel az eto­ló­gia ál­ta­lá­ban, és kü­lö­nös­kép­pen a ku­tyák vi­sel­ke­dé­se…” Trends in Cog­ni­tive Sci­en­ce „ez a könyv jól iga­zol­ja, hogy a ku­tyák­ra vo­nat­ko­zó ku­ta­tá­sok előtt fé­nyes jövő áll. Mik­ló­si köny­ve szak­sze­rű és ki­me­rí­tő (…), az ál­la­ti vi­sel­ke­dés, az evo­lú­ció és a kog­ní­ció ku­ta­tás­nak egyik alap­mű­ve.” Cur­rent Bio­logy Eredeti név: Dog Behaviour, Evolution, and CognitionKiadás éve: 2010Oldalak száma: 420 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789632792880EAN: 9789632792880

 • A német juhászkutya (kutyakönyvtár)

  1 750 Ft
  -15%

  1 488 Ft
  Bizonytalan

  A német juhászkutya (kutyakönyvtár)

  Elektra Kiadóház
   
  A német juhászkutya a világ legelterjedtebb fajtája. Családok millióinak kedvence, ugyanakkor munkakutyaként is nagyra értékelik, mindez bizonyítja, egyetlen fajta sem léphet a helyébe. Ugyanígy igaz sajnos az is, hogy egyetlen fajtával sem éltek vissza annyira, mint éppen a német juhászkutyával. E könyv - éppen a visszaélések elkerülése érdekében az ember-kutya viszonyt állítja előtérbe. A szerzők célja, hogy ezt a társas viszonyt kezdettől a megfelelő útra terelje. Ugyanakkor az alapvető dolgokat is megfelelő terjedelemben tárgyalják. A könyvet e lenyűgöző kutya csodálata íratta.Kiadás éve: 2010Oldalak száma: 100 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789639205376EAN: 9639205370

 • Galamblexikon

  2 990 Ft
  -15%

  2 542 Ft
  Bizonytalan

  Galamblexikon

  Elektra Kiadóház
   
  Ez a könyv a 300 legnépszerűbb galambfajtát mutatja be színes fotókkal illusztrálva. A különböző fajták előnyeit és a tenyésztéshez szükséges legfontosabb információkat tartalmazza.Kiadás éve: 2010Oldalak száma: 190 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789639747333EAN: 9789639747333

 • Macskabeszéd - Értelmező szótár

  2 790 Ft
  -15%

  2 372 Ft
  Bizonytalan

  Macskabeszéd - Értelmező szótár

  Elektra Kiadóház
   
  Minden szócikknél találhatunk egy gyakori helyzetet, és hogy ez mit jelenthet a macskáknak emberi nyelvre lefordítva. Az első részben olyan helyzeteket találhatunk, amelyekben a macska átad egy üzenetet a gazdájának, és ezt milyen módon tenné a gazdájával, ha beszélne. A második részben a gazda ad át egy üzenetet a macskájának, és a macska fejti meg a helyzetet, természetesen emberi nyelvre lefordítva. A harmadik részben a macskák között lezajló események vannak a mi nyelvünkre lefordítva. Kiadás éve: 2010Oldalak száma: 284 oldalKötésmód: cérnafűzött, keménytáblásISBN: 9789639892279EAN: 9789639892279

 • A kutya és a macska betegségei, egészségvédelme


  4 900 Ft
  Bizonytalan

  A kutya és a macska betegségei, egészségvédelme

  Mezőgazda Kiadó
   
  A szerzők elsősorban a tenyésztéssel tudatosan, szakszerűen foglalkozóknak állították össze a könyvet, a gyakorlatban nap, mint nap felmerülő igények alapján. Írnak a különböző fertőző betegségekről, a belgyógyászati problémákról, a gyakoribb mérgezésekről. A sebészet, szemészet valamint a szülészet és szaporodásbiológia önálló fejezetekben szerepelnek a műben. Az egyes fejezetek felépítése egységes: ismertetik a betegség kóroktanát, tüneteit és a védekezés, kezelés módjait.Kiadás éve: 2009Oldalak száma: 290 oldalKötésmód: cérnafűzött, keménytáblásISBN: 9789632865171EAN: 9789632865171

 • Kutyaszeretet

  2 299 Ft
  -15%

  1 954 Ft
  Bizonytalan

  Kutyaszeretet

  Gold Book
   
  Minden kutyatulajdonosnak el kell döntenie: rettegő, meghunyászkodó rabszolgát akar, vagy boldog, örömteli, jól nevelt családtagot? Tamar a Kutyaszeretetben ismerteti mindazokat az instrukciókat, meglátásokat és tippeket, amikre szükségünk lehet ahhoz, hogy jó modorra neveljük kutyánkat, illetve kezeljük a felmerülő problémákat és a nemkívánatos viselkedést. A szerző segít elsajátítani a gazda és a kutya közötti közös nyelvet, melynek eredményeképp szeretetteljes, egymás tiszteletén alapuló kapcsolat alakul ki, sok-sok évi örömet hozva az ember és az állat életébe egyaránt. Tamar játéktréning módszere annyira szelíd, hogy még a gyerekek is bevonhatók az alkalmazásába. Akár kölyökkutya felneveléséhez, akár idősebb állat viselkedésének átformálásához alkalmazzuk Tamar módszerét, a Kutyaszeretet felbecsülhetetlen segítséget fog nyújtani.Eredeti név: The Loved DogKiadás éve: 2009Oldalak száma: 192 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789634261315EAN: 9789634261315

 • A mopsz

  2 495 Ft
  -15%

  2 121 Ft
  Bizonytalan

  A mopsz

  Cser Kiadó
   
  Ismerkedés a mopsszal A fajta története A mopsz bemutatása Illik-e hozzám a mopsz? A mopsz első éve A megfelelő tenyésztő A kölykök kiválasztása A kölyök új otthona Szobatisztaságra nevelés Hozzászokás az új otthonhoz Gondozás és egészség A mopsz etetése A mopsz ápolása Fitten és egészségesen Egészségvédelem Látogatás az állatorvosnál Foglalkozás, játék, tanítás Az alapvető engedelmességi feladatok Eredeti név: PUGKiadás éve: 2009Oldalak száma: 68 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789632780900EAN: 9789632780900

 • Segítség! Vettem egy kiskutyát!

  2 000 Ft
  -15%

  1 700 Ft
  Bizonytalan

  Segítség! Vettem egy kiskutyát!

  Kairosz Kiadó
   
  Mindentudó kutyakönyv, tinédzsereknek és szüleiknek. Amit a kutyákról és a kutyatartásról tudni illik. Ez a könyv azért született, hogy eligazítsa kutyabarát olvasóit, a tinédzser korú fiatalokat és szüleiket, a legfontosabb kérdésekben. Melyek ezek? A teljesség igénye nélkül, álljon itt néhány: Egyáltalán, ki tarthat kutyát, és mivel jár a kutyatartás? Hol, kitől és milyen kutyát vásároljunk? Hol tartsuk, és mivel etessük? Mikor és hányszor sétáltassuk? Melyek a sétáltatás előírt szabályai? Hogyan neveljük, mire tanítsuk? Állatorvosnak megmutassuk-e, és ha igen, mikor? Ezekre és más tartással kapcsolatos kérdésekre igyekszik válaszolni Bíró András, aki az "újkori kutyaújság" alapító szerkesztőjeként, több kutyakönyvet írt.Kiadás éve: 2009Oldalak száma: 116 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789636622190EAN: 9789636622190

 • Madárpókok

  2 495 Ft
  -15%

  2 121 Ft
  Bizonytalan

  Madárpókok

  Cser Kiadó
   
  Tartalom: Ismerkedés Az ismeretlen madárpók; A leggyakoribb fajok; Mire figyeljünk vásárláskor; Kérdések és válaszok. Megfelelő terráriumok A fán lakók otthona; Luxusotthon talajlakó pókoknak; Luxusotthon tárnalakóknak; Kérdések és válaszok. Felfedezés és megfigyelés Anatómia és külső megjelenés; Ilyen a madárpók; Viselkedési kalauz; Utódok a láthatáron; Kérdések és válaszok. Egészségvédelem Ez ízlik a pókoknak; A gondozás alapjai; A madárpók betegségei ; Kérdések és válaszok. A jó közérzet garanciája - 10 jó tanács a gondozáshoz Névmutató Kiadás éve: 2009Oldalak száma: 64 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789632780931EAN: 9789632780931

 • 101 kutyatrükk

  5 490 Ft
  -15%

  4 667 Ft
  Bizonytalan

  101 kutyatrükk

  Gabo Kiadó
   
  Ő a barátod, a társad, a testőröd, a kutyád. Te pedig az élete, a szerelme, a falkavezére vagy. A tiéd lesz és az is marad, hűséges lényként szívének utolsó dobbanásáig. Tartozol neki annyival, hogy méltónak találtass feltétlen szeretetére. A 101 kutyatrükk kitűnő lehetőség arra, hogy közelebb kerülj a kutyádhoz, segíts neki beilleszkedni a családba, folyamatosan fejleszd szellemi és fizikai képességeit. - trükkök gazdag tárháza - instrukciók lépésről lépésre - bonyolultabb trükkök részekre bontása Valamennyi lépést fényképek illusztrálnak!Eredeti név: 101 DOG TRICKSKiadás éve: 2008Oldalak száma: 208 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789636891343EAN: 2018400013795

 • Idős kutya a családban

  4 995 Ft
  -15%

  4 246 Ft
  Bizonytalan

  Idős kutya a családban

  Cser Kiadó
   
  Tartalom: Az öregedés természetes velejárói Az idősödő kutya ápolása Kiegyensúlyozott táplálás idős korban is Játékos, akár egy kölyökkutya Az öreg kutya nevelése Az öreg kutyák leggyakoribb betegségei Ha jön a búcsú idejeKiadás éve: 2008Oldalak száma: 160 oldalKötésmód: cérnafűzött, keménytáblásISBN: 9789639759893EAN: 9789639759893

 • Hogyan mondják kutyául?

  2 990 Ft
  -15%

  2 542 Ft
  Bizonytalan

  Hogyan mondják kutyául?

  Gabo Kiadó
   
  Mit mondana a kutyád, ha tudna beszélni? Ebből a könyvből megtudod, miért csóválja a farkát, hogyan adja a tudtodra, ha játszani akar, s miért szaglássza a többi kutyát. Tanuld meg, hogyan kommunikálhatsz vele, hogyan taníthatod meg arra, hogy parancsszóra üljön vagy feküdjön, vagy hogy miként közölheted vele: eljött a séta ideje. Gyerekekről és kutyáikról készült fényképek illusztrálják a különböző izgalmas játékokat, mutatványokat és trükköket, amelyeknek köszönhetően a kutyák nyelvének elsajátítása csupa öröm és szórakozás. Hamarosan te is folyékonyan fogod beszélni ezt a nyelvet . Minden kutya tud beszélni, csak meg kell tanulnod a nyelvüket, hogy szót tudjatok érteni egymással.Eredeti név: HOW TO SPEAK DOGKiadás éve: 2008Oldalak száma: 96 oldalKötésmód: cérnafűzött, keménytáblásISBN: 9789636891886EAN: 9789636891886

 • Kutyák - Határozó kézikönyvek

  4 490 Ft
  -15%

  3 817 Ft
  Bizonytalan

  Kutyák - Határozó kézikönyvek

  Panemex Kiadó
   
  A Határozó Kézikönyvek a természet tisztább és pontosabb megismerésében segítik az Olvasót. A gondosan összeválogatott, színes fényképek, a rövid, lényegre törő leírások segítséget nyújtanak élő és élettelen környezetünk, a növények, az állatok, az ásványok és a kőzetek világának megismeréséhez. Ezek a könnyen használható, szép kivitelű és tartalmas könyvek nem hiányozhatnak egyetlen természetet kedvelő felnőtt vagy gyermek könyvtárából sem.Eredeti név: EYEWITNESS HANDBOOKS - DOGSKiadás éve: 2008Oldalak száma: 304 oldalKötésmód: cérnafűzött, keménytáblásISBN: 9789638779946EAN: 2018400000290

 • Hogyan mondják macskául?

  2 990 Ft
  -15%

  2 542 Ft
  Bizonytalan

  Hogyan mondják macskául?

  Gabo Kiadó
   
  A macskák nem beszélik az emberek nyelvét, mi azonban szerencsére megtanulhatunk kommunikálni velük. Ez a könyv nélkülözhetetlen kalauz minden macskatulajdonos számára, és segítséget nyújt ahhoz, hogy - a cicád boldog és egészséges legyen, - megtaníthasd kedvencedet néhány különleges trükkre, közös játékaitokban pedig minél több örömötök legyen, - veszélytelenül játszhass a kiscicákkal és a felnőtt macskákkal is. A lépésről lépésre bemutatott gyakorlatok, játékok, kérdőívek, érdekes adatok megismerése mellett e könyv segíthet, hogy megértsd, kedvenced mit akar közölni veled, s akár válaszolni is tudsz neki. Megtaníthatod, hogy úgy viselkedjen, ahogyan szeretnéd- például megtanulja használni a macskaajtót, vagy odamenjen hozzád, amikor ezt kéred tőle. Megtanulhatod értelmezni a cicád jelzéseit, hogy tudd, mikor örül, dühöng vagy éppenséggel fél, és segíthess neki, hogy minél jobb barátságba kerülhessen a többi házi kedvenccel és a családtagokkal is.Eredeti név: HOW TO SPEAK CATKiadás éve: 2008Oldalak száma: 96 oldalKötésmód: cérnafűzött, keménytáblásISBN: 9789636891985EAN: 9789636891985

 • A kutyakozmetikus mester könyve

  3 300 Ft
  -15%

  2 805 Ft
  Bizonytalan

  A kutyakozmetikus mester könyve

  Szaktudás Kiadó Ház Rt.
   
  A kutya az ember egyik legrégebbi társa, ma már kedvtelésből tartott hobbiállat. Sok esetben lakásban, a család közvetlen közelében tartják, így a megfelelő higiéniás feltételek betartása az együttélés feltétele. A kötet bemutatja, melyik fajta milyen gondozást igényel, legyen szó házi kedvencről vagy kiállításokon szereplő kiválasztott egyedről. Megismerhetjük a fajtához illő stílusokat, a mesterfogásokat, amelyekkel magunk is gondozhatjuk kutyáinkat, vagy amelyek eredményes alkalmazásához célszerű kutyakozmetikushoz fordulni. Kiadás éve: 2008Oldalak száma: 291 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789639736740EAN: 9789639736740

 • A terrárium

  1 998 Ft
  -15%

  1 698 Ft
  Bizonytalan

  A terrárium

  Cser Kiadó
   
  A kiválasztás - Az első lépései A terráriumi állatok csodálatos világa Tudnivalók a vásárlás előtt A legkedveltebb terráriumi állatok Közelképben a kétélt?ek Közelképben a hüllők Közelképben a madárpókok A terrárium berendezése - Szükséges kellékek Technikai felszerelés Dísznövények és más kiegészítők Közelképben a terráriumi növények Gyakorlati tanácsok - Berendezés A terráriumi állatok gondozása Gyakorlati tanácsok - Ápolás Az állatok etetése Gyakorlati tanácsok - Etetés Betegségek A terráriumi állatok viselkedése A szakértő válaszol Viselkedési jellegzetességek Eredeti név: DAS TERRARIUMKiadás éve: 2007Oldalak száma: 72 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789639666504EAN: 2018400012323

 • Keverék kutyák

  1 998 Ft
  -15%

  1 698 Ft
  Bizonytalan

  Keverék kutyák

  Cser Kiadó
   
  A kutya igazi otthona Farkasból házőrző A keverékekről általában Kell nekem egy keverék kutya? Mire figyeljünk a kiválasztásnál? Kérdések és válaszok Ismerkedés Mi kell a kutyának? Kezdeti lépések A viselkedés helyes értelmezése Ismerjük meg kedvencünket! A kutyanevelés alapjai Kérdések és válaszok Fitten és egészségesen Finom és egészséges Ápolás Egészségmegőrzés A kutya karaktere Jó tanácsok magatartászavarok esetére Kérdések és válaszok Szabadidős foglalkozás A játék: szórakozás és edzés Szórakoztató munka Kérdések és válaszok A jó közérzet garanciája - 10 jó tanács a gondozáshozEredeti név: MISCHLINGEKiadás éve: 2007Oldalak száma: 60 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789639666511EAN: 2018400012330

 • Flyball - Labdasport edzéstervvel

  998 Ft
  -15%

  848 Ft
  Bizonytalan

  Flyball - Labdasport edzéstervvel

  Cser Kiadó
   
  Bevezető Mi is a flyball? Minden kutya alkalmas a flyballra? A flyball-láda Az akadályok A távolságok A labda Flyball edzésterv 1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés 5. lépés Az akadályokra szükség van Figyelemeltereléses edzés Párhuzamos edzés A láda feltöltése A start A váltás A hibák okai és azok kijavítása A kutya helytelenül oldja ki a flyball-ládát A kutya kihagy egy akadályt A kutya elhagyja a pályáját A kutya kiejti a szájából a labdát A legfontosabb versenyszabályok Flygility Kiadás éve: 2007Oldalak száma: 32 oldalKötésmód: irkafűzöttISBN: 9789639666696EAN: 2018400012385

 • Segítség! Kövér a kutyám

  998 Ft
  -15%

  848 Ft
  Bizonytalan

  Segítség! Kövér a kutyám

  Cser Kiadó
   
  Mikor számít túlsúlyosnak a kutya? Vajon túlsúlyos a kutyám? Mi okozza az elhízást? Helytelen táplálkozás Ivartalanítás Az életkor és a betegségek szerepe A kutyák energiaszükséglete Energia: az életfolyamatok hajtóereje Energiaegységek Mennyi energiára van szüksége a kutyámnak? Kutyaeledelek A táplálék főbb energiaszolgáltató alkotóelemei A kutyaeledelek csomagolásán feltüntetett beltartalmi értékek Mennyi energiát tartalmaz az általam használt kutyaeledel? Hogyan hasonlítható össze a különböző nedvességtartalmú eledelek energiatartalma? A kövérség egészségügyi vonatkozásai Miért káros, ha a kölyökkutya túlságosan sok táplálékhoz jut? Túlsúly okozta megbetegedések felnőtt kutyáknál Az elhízott kutya helyes táplálása Az elhízáshoz vezető út Miért hízik a kutyám, amikor, betartom az eledel csomagolásán ajánlott adagolási útmutatót? Hogyan érjük el az egészséges testtömeget? A legfontosabb: fokozatos átállás diétás étrendre Jó tanácsok a hatékony fogyókúrához Miként őrizhető meg az egészséges testtömeg az eredményes fogyókúra után? Hogyan előzhető meg a túlsúly?Eredeti név: VIRSICHT: DICKER HUNDKiadás éve: 2007Oldalak száma: 32 oldalKötésmód: irkafűzöttISBN: 9789639666689EAN: 2018400012415

 • A kígyók

  1 998 Ft
  -15%

  1 698 Ft
  Bizonytalan

  A kígyók

  Cser Kiadó
   
  Tartalom: Ismerkedési program Kígyók – karcsú szépségek Közelképben a kígyók Anatómia és viselkedés A kígyók testbeszéde Kérdések és válaszok Szoktatási program Milyen kígyót válasszunk Az első napok otthon A gondozás alapjai Kérdések és válaszok Szakszerű elhelyezés Kellemes klíma Luxuslakás kígyóknak A terrárium berendezése Kérdések és válaszok Egészségprogram A helyes táplálás A siklók teleltetése Utódok a láthatáson Egészségvédelem A betegségek felismerése és kezelése Kérdések és válaszok A jó közérzet garanciája – 10 jó tanács a gondozáshozKiadás éve: 2007Oldalak száma: 60 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789639666757EAN: 2018400012729

 • Csodabogarak - Divatos állatok - Társállatok 3.

  3 150 Ft
  -15%

  2 678 Ft
  Bizonytalan

  Csodabogarak - Divatos állatok - Társállatok 3.

  Gazda Kiadó
   
  A Társállatok sorozat 3. köteteként megjelent könyv érdekes, tanulságos és egyben szórakoztató olvasmány, amelyből megtudhatjuk, hogy miként gondozzuk, etessük, esetleg szaporítsuk a nem mindennapi társállatokat. A kötetben rovarokról, pókokról, skorpiókról, hüllőkről, kétéltűekről és néhány tengeri lényről olvashatnak az érdeklődők. Kiadás éve: 2007Oldalak száma: 112 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789637445637EAN: 2017300013515

 • Kutya-testbeszéd - 100 jel és jelentésük, hogy értsük őket

  3 799 Ft
  -15%

  3 229 Ft
  Bizonytalan

  Kutya-testbeszéd - 100 jel és jelentésük, hogy értsük őket

  Totem Plusz Könyvkiadó
   
  Ugat a kutyám. Vajon mit akar mondani nekem? A könyvből megtudhatjuk. És még nagyon sok minden mást, például azt, hogyan kommunikál kedvenc négylábúnk kutyatársaival, s hogyan velünk, emberekkel és a gazdival. A könyvet szakavatott és tapasztalt állatorvos állította össze, aki könyvében kitér arra is, hogyan reagálnak a kutyák a stresszre, hogyan jelzik félelmeiket, s miért ásítanak olyankor, amikor nem is álmosak. Elmondja, hogyan ismerkednek meg a kölykök a világgal, milyen fejlődési szakaszokat élnek meg, s mit miért csinálnak. De azt is megtudhatjuk belőle, miért olyan fontos a játék, s mi indítja arra kedvencünket, hogy papírmasét kreáljon a vasárnapi újságunkból. A Kutya-testbeszéd a jellemző kommunikációs- és viselkedésjegyek száz leggyakoribb formáját gyűjti csokorba, s ad hozzá magyarázatot. De azt is megtudjuk belőle, honnan ez a viselkedés, és hogyan gondoskodjunk "házi farkasunkról".Kiadás éve: 2007Oldalak száma: 206 oldalKötésmód: keménytábla, védőborítóISBN: 9789635903269EAN: 2016200011225

 • Kutya a családban

  1 190 Ft
  -15%

  1 012 Ft
  Bizonytalan

  Kutya a családban

  Elektra Kiadóház
   
  Kézikönyv a családban élő kutyával való együttéléshez.Kiadás éve: 2006Oldalak száma: 80 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789637053337EAN: 2018400011074

 • A tökéletes akvárium

  3 990 Ft
  -15%

  3 392 Ft
  Bizonytalan

  A tökéletes akvárium

  Gabo Kiadó
   
  Ennek a könyvnek a célja, hogy könnyen érthető, gyakorlati tanácsokat adjon az akvárium létrehozásához és lakóinak mindennapos gondozásához, egyben új ismeretek elsajátításához. Egyaránt érdeklődésre tart számot a tapasztalatlan kezdőtől a rutinos akvaristáig. Részletesen bemutatja a hidegvízi, a trópusi és a tengeri halfajok morfológiai, táplálkozási sajátosságait és a tartásukhoz szükséges akvárium kialakításait. Megismerjük az akvárium egyéb lakóinak, a növényeknek és gerinctelen állatoknak tartásmódját is. A medence kiválasztásának szempontjain, beszerzésének és elhelyezésének leírásán túl tanácsokat kapunk a fenntartáshoz szükséges kiegészítő berendezésekről, eszközökről. A halak gondozásának és egészségük megőrzésének ismerete pedig növeli felelősségtudatunkat. A díszhalak tartása elmélyülést kívánó, de egyben kiváló kikapcsolódást nyújtó hobbi. Nyugtató hatása régóta ismert, így nem meglepő, hogy olyan helyen, ahol a stresszhatás fokozottan jelentkezik, gyakran helyeznek el akváriumot. Tudományosan igazolt, hogy önmagában a díszhalak megfigyelése is vérnyomáscsökkentő hatású, oldja a modern élet feszültségeit. A könyvnek nem titkolt szándéka, hogy megmutassa, hogyan tudjuk ezt elérni. Egy jól bevált akvárium mindenki számára elérhető. Sok sikert hozzá!Eredeti név: THE PERFECT AQUARIUMKiadás éve: 2006Oldalak száma: 256 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789636896843EAN: 2018400012019

 • Vadászgörények a családban - Társállatok 1.

  2 998 Ft
  -15%

  2 548 Ft
  Bizonytalan

  Vadászgörények a családban - Társállatok 1.

  Gazda Kiadó
   
  "Ebben a könyvben elmesélem két vadászgörény sorsát, akiknek útjai egy rövid időre találkoztak, és egy görénycsaládét, amely a mai napig része az életemnek. Az első részben a vadászgörénytartás általános tudnivalóiról, az állatok viselkedéséről, mindennapi praktikákról szólok, melyre ezekkel az állatokkal töltött 7-8 éves tapasztalatom alapján merek vállalkozni, a második rész maga az állatok története. Szeretném megismertetni a vadászgörénnyel azokat az olvasókat, akik még nem hallottak róla, és azokat, akit tudják ugyan, hogy van ilyen állat, esetleg ismeretségi körükben is él vadászgörény de kevés információjuk van róla. /.../ Szó lesz arról, milyenek is valójában a görik, hogyan kell felkészülni az együttélésre ezzel az állatkával, miként kell és érdemes szállítani, melyek a szokásaik, milyen jelzéseikre kell figyelni, mit szeretnek tenni és enni, és mit nem. Végül adok néhány tanácsot egészségük megóvása érdekében is. Elsősorban a vadászgörik iránti szeretetem késztetett az írásra, de a róluk szóló szegényes szakirodalom is arra ösztönzött, hogy - leginkább az állatok érdekében - osszam meg tapasztalataimat az érdeklődőkkel."Kiadás éve: 2005Oldalak száma: 96 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789637445583EAN: 9637445587

 • Az uszkár

  1 490 Ft
  -15%

  1 267 Ft
  Bizonytalan

  Az uszkár

  Elektra Kiadóház
   
  Az uszkár régi kutyafajta, számos könyv íródott már róla. Mi haszna hát egy újabb könyvnek az uszkárról? Ez a kérdés motoszkált bennem, amikor arra vállalkoztam, hogy megírom ezt a könyvet. Tenyésztőként hosszú évekre visszanyúló kapcsolatom van ezzel a kutyafajtával. Sok uszkárt neveltem fel, s egész eddigi életemet velük töltöttem. Mindannyiukat megőrzöm jó emlékezetemben, hibáikkal és erényeikkel együtt, azokat is, amelyek már régen maguk mögött hagyták földi életpályájukat. Ők, akik egész életemben körülöttem voltak és vannak, a hűséges szukák és a temperamentumos kanok, legyen bár a nevük Pax, Kócos, Dixi, Gigi, Zsuzsi, Filu vagy Szultán, mindannyian elkísértek gondolataimban e könyv megírásakor, és sok-sok élményt, benyomást szolgáltattak hozzá. Szeretném azt is megmutatni olvasóimnak, hogy amikor uszkárt keresünk magunknak, nem helyes csak úgy bármelyiket kiválasztani. Olyan állatot kell válaszunk,amely méretében és természetében illik hozzánk. Saját tapasztalatból tudom, hogy még a legnemesebb, legszebb uszkárnak sem csupán a külső megjelenése értékes - egyszerű, ám őszinte kutyalelke még szépségénél is nagyobb kincs. Ha megajándékozunk egy uszkárt szeretetünkkel, meg fogja hálálni, és leghűségesebb barátunkká válik. Különösen a fiatalok figyelmét szeretném felhívni erre a szeretetreméltó kutyára, mert a fajta érdeke azt kívánja, hogy tartsuk fenn a nagy hagyományt, s lelkesítsük a fiatalokat, - hiszen a jövő uszkárkedvelőinek és -tenyésztőinek megnyeréséről van szó. Az a nagy érdeklődés, amely évek óta körülveszi az uszkárt, véleményem szerint indokolttá teszi a fajta újabb, részletes leírását. Ha összehasonlítjuk a ma előnyben részesített uszkártípust azzal, amely régebben számított a tenyésztők ideáljának, akkor szembetűnő különbségeket fedezhetünk fel. Ez mindenekelőtt arra a tényre vezethető vissza, hogy az idők során változik a szépségről alkotott felfogásunk. Szinte semmi sincs, amin ne lehetne javítani. E törekvés jegyében az uszkár ideáltípusával szemben támasztott követelmények szintjét egyre magara és magasabbra állítják, s nemcsak a jelenlegi szint fenntartása a cél, hanem a folytonos fejlődés és emelkedés is. Ezzel a könyvvel nem pusztán az a szándékom, hogy a fajta ismerőihez és kedvelőihez szóljak, tanácsokat adva nekik az uszkár vásárlásához, neveléséhez és tartásához. Célom az, hogy ennek a számomra legtökéletesebb kutyának újabb barátokat szerezzek.Kiadás éve: 2004Oldalak száma: 64 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789637314889EAN: 9637314881

 • Kis termetű kutyák

  1 190 Ft
  -15%

  1 012 Ft
  Bizonytalan

  Kis termetű kutyák

  Elektra Kiadóház
   
  A kis termetű kutyák kellemes lakótársai lehetnek mindazoknak, akiknek kevés hely áll rendelkezésükre, vagy egyszerűen kedvüket lelik ezekben az eleven, bájos kis ebekben. Könyvünk amellett, hogy hasznos tudnivalókat tartalmaz a nevelésükről, gondozásukról, táplálásukról, egészségük megőrzéséről, röviden ismerteti az ide tartozó fajták történetét, jellemzőit is, megkönnyítve ezzel a választást.Kiadás éve: 2003Oldalak száma: 64 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789639391611EAN: 2018400001549


Rács Lista